อาสาพลังงานชุมชน_บุญศรี แสงพยับ สร้างเครือข่าย ขยายโอกาส ต่อยอดพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 อาสาพลังงานชุมชน_บุญศรี แสงพยับ สร้างเครือข่าย ขยายโอกาส ต่อยอดพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ประวัติโดยสังเขป นายบุญศรี แสงพยับ. บ้านเลขที่ 124 บ้านหนองห้างตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทร 086 027 6157 เป็นอาสาสมัครหลายสาขา เช่น อาสาสมัครเกษตร ระดับตำบล ประมงอาสา อาสาพัฒนาที่ดิน เป็นอาสาสมัครพลังงาน เมื่อปี 2559. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพลังงาน ช่วยงานราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ด้านประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน จากครัวเรือน และผลิตสินค้า เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ นำเทคโนโลยีด้านพลังงานมาถ่ายทอดให้กับชุมชนในตำบลตัวเอง และในตำบลอื่น ทางภาคจังหวัดศรีสะเกษ และร่วม เครือข่าย พลังงานภาคอีสาน มีการเข้าร่วมอบรม ที่จังหวัดอุบลราชธานี และมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และนำกลับมาใช้เพื่อส่งเสริมให้กับชุมชน คนในตำบลในจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาตัวเองและพึ่งตัวเองจัดประชุมเสวนา ให้ความรู้ ด้านพลังงาน ทดแทน ประชาสัมพันธ์ โครงการของกองทุนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีหลายๆอย่าง การเข้าสู่ถึง โครงการและของบประมาณ จากกระทรวง และกองทุนเป็นคนต้นแบบ มีหน้าที่มาขยาย 10 ต่อ 1

ชมคลิป วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 63 เวลา 10.30 น. คลิก! https://joo.gl/CLgR
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ท.พัฒนพงศ์ แสนภูวา รอง หน.กมช. กอ.รมน.ศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย และนายเจษฎาพร สืบก่ำ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ปัจจุบัน มีความตั้งใจจะให้เกิดเป็นสถานีพลังงานเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนและบุคคลที่สนใจ ด้านอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ต่อไป ได้มีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกษตรกร รวมจดวิสาหกิจตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปประมาณ 200 กว่ากลุ่มของจังหวัดศรีสะเกษเพื่อขับเคลื่อน เรื่องพลังงาน เรื่องงานด้านการเกษตร งานต่อยอดจากกระทรวงพลังงาน ที่ท่านได้รับมอบหมายมาให้ เพื่อขยายกิจการด้านพลังงาน และเพิ่มความรู้ ปัจจุบันขับเคลื่อนเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลงมาพัฒนาเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประมาณ 120 กลุ่ม แล้วก็ 3 ประปาชุมชน มี 2 หมู่บ้าน และหนึ่งโรงเรียน. จุดอ่อน ของเรา ส่วนมากในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จะขาดแคลนน้ำผิวดิน ไม่สามารถที่จะนำมาทำการเกษตรได้มีทางเดียวที่จะใช้ได้คือขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกโดยประมาณ 40เมตรขึ้นไป

ถ้าใช้ระบบไฟฟ้าสูบขึ้นมาทำการเกษตรต้องใช้ค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3000 ขึ้นไป จึงได้นำเทคโนโลยีของกระทรวงพลังงานและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อแก้ไขด้านลดใช้พลังงาน จุดแข็ง เกษตรกรมีความขยันหมั่นเพียร มีสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ คอยให้คำปรึกษาและหน่วยงาน ราชการอื่น ลงพื้นที่เพื่อช่วย สนับสนุน งานต่อยอดให้กับกลุ่ม ที่ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่นผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด นักเกษตรตำบล เป็นต้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะเป็นศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดด้านพลังงานโดยเป็นสถานี พลังงาน ของตำบล อำเภอ จังหวัด ให้พี่น้องเข้ามาเรียนรู้ ด้านพลังงานทดแทนซึ่งมีอยู่หลายประเภท ตามภารกิจที่สำนักงานพลังงาน จอดศรีสะเกษ มอบ ให้ อาสาสมัครพลังงาน ช่วยงาน แล้วจะได้สินค้า ผลผลิต จากที่เราใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขึ้นมารดผักทำประมง ต่างๆพักดันให้ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า อินทรีย์ ได้มาตรฐาน ส่งให้ กับผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัย เป็นสินค้า OTOP โดยจะมีกลุ่มศูนย์เรียนรู้ ที่บ้านหนองห้างหมู่ที่ 1 ของเราจะเป็นผู้รวบรวม ผลผลิต ของเกษตรกรเพื่อป้องกัน การกดราคาของเกษตรกรในกลุ่มเรา และเพื่อนำสินค้าฝากจำหน่าย ตามปั๊มน้ำมันปตทหรือหน่วยงานพลังงาน ที่สร้าง สถานที่จำหน่ายสินค้า ของเครือข่ายพลังงานไว้รองรับแล้ว