อส.พน._สู้วิกฤตด้วยการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างรายได้เสริมในชุมชน

อส.พน. หรือ อาสาสมัครพลังงานชุมชน สู้วิกฤตด้วยการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสร้างรายได้เสริมในชุมชน ภาพประกอบจาก Facebook อส.พน.วิโรจน์ บุญต่อ อส.พน. ตำบลโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

จากมาตรการ Lockdown ที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่ปฎิเสธไม่ได้ว่าย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับต่างๆทั่วทั้งโลกรวมทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคการเกษตรนอกจากจะต้องรับมือกับวิกฤตโควิด 19 แล้วยังต้องรับมือภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่และในหลายจังหวัด โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่มา : https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3074.aspx?fbclid=IwAR1HC_sfapjci-dykJTFp09MALhasXbavie9ryv5x3zd8eObpWLGAw7RbRA ประเมินว่า ผลกระทบในเบื้องต้นของภัยแล้งปี 2563 บวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มา : https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/GDPQ1_FB1802.aspx?fbclid=IwAR00_g0ODFsKQ8QUcya3IwB0y7EiaPCWsyE5nXjEy3FL2bHSv8vQyHTa9CM อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ราว 17,000-19,000 ล้านบาท หรือประมาณ 0.10-0.11% ของ GDP ซึ่งเป็นการประเมินความเสียหายของข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง และอ้อยเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังต้องติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะในเดือนมี.ค.-เม.ย. และระยะเวลาการเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปในช่วงแล้งนอกฤดูกาล จนกระทบต่อภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งปีนี้ให้อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้นทำให้ชาวนาหลายคนปลูกข้าวไม่ได้ต้องเลื่อนการเพาะปลูก เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอาสาสมัครพลังงานชุมชน ที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เป็นแกนนำชุมชนให้รวมกลุ่มปั้นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง หรือการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวในช่วงภัยแล้งนี้ และจากผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ในช่วงมาตรการกักตัวประชาชนจึงไม่ต้องการออกไปซื้อหาหรือนำเข้าพลังงานจากภายนอกทำให้ความต้องการเตาหุงต้ม เตาเศรษฐกิจประยุกต์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงถ่าน หรือไม้ฟืน ที่หาได้ในชุมชน เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพเสริม เพราะปัญหาสำคัญจากภัยแล้งคือเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำที่มีมาทำการเกษตรได้ เนื่องจากต้องสำรองไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค ดังนั้นการผลิตเทคโนโลยีจำหน่ายจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ถ้าในชุมชนมีศักยภาพทางวัตถุดิบคือดินเหนียวที่เป็นดินที่มีคุณสมบัติในการปั้นเตาได้ดี นอกจากการทำเตาหุงต้มแล้ว ยังมีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนที่อาสาสมัครพลังงานชุมชนสามารถผลิตได้จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อจำหน่าย เช่น เตาเผาขยะระดับครัวเรือน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชีวมวล เตาปิ้งย่างไร้ควัน เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริมในการปั้นเตาจำหน่าย เพื่อลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยวางเป้าหมาย จะมีการรวมกลุ่มดำเนินการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนได้ต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://ppp.energy.go.th/เทคโนโลยีพลังงานทดแทน/) นับเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปูพื้นฐานท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ยกระดับ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดการสร้างงาน เกิดช่างชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://

ดาวน์โหลดแบบเตาชีวมวลปี๊ป : http://

ดาวน์โหลดแบบเตาเผาขยะ : http://

เตาเผาขยะ 2 : http://

คู่มือเตาเผาขยะ .doc โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 10 พิษณุโลก กระทรวงพลังงาน : https://drive.google.com/file/d/1DOlUh7Dr5HLY4ZXvHHkvG98WXar0Tyid/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดแบบโรงอบแห้งขนาดเล็กระดับครัวเรือน :