เกณฑ์ประเมิน “สุดยอดคนพลังงาน”

วันที่ 28 เม.ย. 60
สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ https://drive.google.com/…/0B_hmnWe5E0pqYlBMX0RGQTRnO…/view…
ตามที่ สสช.ได้จัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2560” ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศและ มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ 57/ 2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมในการรับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมในการรับรางวัลและประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการคัดเลือก ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ นั้น
บัดนี้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และขอความร่วมมือสำนักงานพลังงานจังหวัด ในการร่วมเสนอรายชื่อและผลงานของผู้มีความเหมาะสมในการรับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน”ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดดังเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ https://drive.google.com/…/0B_hmnWe5E0pqYlBMX0RGQTRnO…/view…

นำเสนอ PowerPoint : https://drive.google.com/file/d/12B-oY_t_oSvsbh2i1_K1rih0WLDFz9xY/view?usp=sharing