การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน ประจำปี 2564

จากสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชนเอกสารประกอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน” งบประมาณปี 2564วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Hillside 1 ชั้น 6 เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัด ลำปาง สระแก้ว ชุมพร นครราชสีมา ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคม ในการสรา้งความมั่นคงด้านพลังงานให้เกิดขึ้นร่วมกัน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทบาทในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนรับฟัง และประสานความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานด้านพลังงานชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เริ่มเมื่อปีงบประมาณ 2561 โดยได้รวบรวมและพัฒนาเครือข่าย อส.พน. เครือข่ายพลังงานชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสรา้งกลไกการทำงานร่วมกัน สรา้งความรู้ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับ เกิดทัศนคติที่ดี ต่อเทคโนโลยีพลังงาน นโยบายพลังงาน และการจัดการพลังงานชุมชนที่สอดคล้องกัยวิถีชีวิตของชุมชน เกิดการค้นหาคนต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรพลังงานชุมชน ก่อตั้งคณะทำงานพลังงานชุมชน และสร้างนักสื่อสารพลังงานชุมชน จนสามาถร่วมกันพัฒนากระบวนการเชื่อมร้อยเครือข่ายต่างๆ ให้ก่อเกิดพลังในการขับเคลื่อน ภายใต้ชื่อ “โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงงานและนโยบายของภาครัฐบาล ให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างเวทีให้ภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน เช่น อส.พน. กลุ่มอาชีพ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายนัวิชาการพลังงานชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล) หน่วยงานรัฐในพื้นที่และแกนนำชุมชนโดยธรรมชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อประสานแนวร่วม ให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกัน รพหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดและเครือข่ายภาคประชานในพื้นที่ โดยเข้าใจธรรมชาติของเครือข่ายภาคประชาชน ว่าเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ได้ และเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยงานรัฐ ที่มีกฏระเบียบและเงื่อนไข

ปี พ.ศ. 2564 ได้นำกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน เข้ามาอยู่ในภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน ให้เป็นแหล่งส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการพลังงานชุมชน มีชุดความรู้ที่โดดเด่น มีเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมมีการใช้จริงในพื้นที่ มีหลักสูตรประจำศูนย์ ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และให้ศูนย์เรียนรู้เป็นจุดเชื่อมประสานเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่ เป็นพื้นทรี่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพลังงาน

วันที่ 1

กรอบแนวคิดโครงการ :

บทความถอดบทเรียนการหนุนเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ

ก้าวย่างพลังงานชุมชน-หลังโควิด

ฟังจับถอดอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 2

เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงาน :

สมดุลพลังงานศูนย์เรียนรู้ : 

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน :

เส้นทางสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน

ตัวอย่างข้อมูลศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ทต.วังหิน จ.นครราชสีมา ข้อมูลเพิ่มเติม   https://drive.google.com/file/d/11NxVhjdAyLIclGmwi0-WnEuVEMk-yWo4/view?usp=drivesdk

ชมคลิปการบรรยาย : 

“ช่วย หนุน ส่งเสริม ผลักดัน ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน” โดย นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ชมคลิป https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/871309003682110

“ช่วย หนุน ส่งเสริม ผลักดัน ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน” โดย นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/515897942658766

“ก้าวย่างพลังงานชุมชน หลังโควิดสิบก้าว” โดย นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/1294586597570418

“ก้าวย่างพลังงานชุมชน หลังโควิดสิบก้าว” โดย นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป (ต่อ) https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/1373833629626783

“ฟัง จับ ถอด อย่างมีส่วนร่วม” https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/517331549233672

“เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับศูนย์เรียนรู้” โดย นายนิตย์ธินันท์ บริรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลอ https://www.facebook.com/ppp.moen/videos/746506622740426

บทความที่เกี่ยวข้อง : https://www.dropbox.com/s/747um4vi15ztso1/A02-1%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20.pdf?dl=0

ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ : https://www.dropbox.com/s/j3748cchitqgjbd/A02-2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20PPP%20%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_Phirat.pdf?dl=0

ก้าวย่างพลังงานชุมชน หลังโควิดสิบก้าว
เอกสารประกอบงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน” งบประมาณปี 2564
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Hillside 1 ชั้น 6 เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ : https://www.dropbox.com/s/v4pgyei1pb48pi6/A03%20%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94.pdf?dl=0

ปฏิบัติการกลุ่ม “ฟัง จับ ถอด อย่างมีส่วนร่วม” https://www.dropbox.com/s/8ml8sv4uvvnpiaz/A04%20%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf?dl=0

เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานในศูนย์เรียนรู้ https://www.dropbox.com/s/tap5dchktd0octu/A05%20%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf?dl=0