เครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อส.พน.)

หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด”

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาซึ่งใช้คนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นหลักพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557โดยมุ่งหวังให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในด้านนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวงพลังงาน อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชนชนในรูปแบบดังกล่าว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์ การประหยัดพลังงาน และ
 2. พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงานประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวงพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ดำเนินการในพื้นที่ 38 จังหวัดนำร่อง โดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหรือนโยบายด้านพลังงาน เช่น จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบายด้านพลังงาน  ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตาก นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปัตตานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย

 1. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ซึ่งเป็น อส.พน. ที่เคยเข้าร่วม“โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน” ในปี 2557 และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2558 อย่างน้อย 50% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพให้  อส.พน. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม รณรงค์ การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และทำให้ อส.พน. สามารถพัฒนาการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงานให้เกิดความยั่งยืน
 2. ครู/นิสิตนักศึกษา
 3. สื่อมวลชนท้องถิ่น
 4. บุคลากรกระทรวงพลังงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

นายกณพงศ์ เทพากรณ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางชุษณา ทองประทุม

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะวิทยากร

บุคลากรผู้จัดสัมมนา

ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด” (อส.พน.) ทั้ง 10 รุ่น

อส.พน. รุ่นที่ 1อส.พน. รุ่นที่ 2อส.พน. รุ่นที่ 3อส.พน. รุ่นที่ 4อส.พน. รุ่นที่ 5อส.พน. รุ่นที่ 6อส.พน. รุ่นที่ 7อส.พน. รุ่นที่ 8อส.พน. รุ่นที่ 9อส.พน. รุ่นที่ 10

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 1

จัดเมื่อ วันที่  8-10  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดเพชรบุรี
 2. จังหวัดสมุทรสาคร
 3. จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย กณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้กล่าวรายงาน นางสาว เย็นใจ เผ่าผาง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

   

    

    

    

    

  

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 2

จัดเมื่อ วันที่  12-14  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม ศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. จังหวัดอุทัยธานี
 3. จังหวัดลพบุรี
 4. จังหวัดนนทบุรี
 5. จังหวัดปทุมธานี

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น 3

จัดเมื่อ วันที่  16-19  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม มีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดพิจิตร
 2. จังหวัดกำแพงเพชร
 3. จังหวัดพิษณุโลก
 4. จังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย พิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น4

จัดเมื่อ วันที่  19-21  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสุโขทัย
 2. จังหวัดตาก
 3. จังหวัดอุตรดิตถ์
 4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น5

จัดเมื่อ วันที่  23-25  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 2 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดระยอง
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ธีรวัฒน์ สุขสุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

 

อส.พน.ปี 2559 รุ่น6

จัดเมื่อ วันที่  28-30  มิถุนายน 2559 ณ  โรงแรม ลีโอซอ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 3 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดชัยภูมิ
 3. จังหวัดบุรีรัมย์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประชุม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น7

จัดเมื่อ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดอุดรธานี
 3. จังหวัดหนองบัวลำภู
 4. จังหวัดมหาสารคาม

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ผู้กล่าวรายงาน นาย กณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 7

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น8

จัดเมื่อ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสกลนคร
 2. จังหวัดนครพนม
 3. จังหวัดมุกดาหาร
 4. จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย รังสิทธิ์ จันทร์สมวงศ์ พลังงานจังหวัดสกลนคร
ผู้กล่าวรายงาน นาย ชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดนครพนม

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 8

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น9

จัดเมื่อ วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดยโสธร
 2. จังหวัดอำนาจเจริญ
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ผู้กล่าวรายงาน นาย ธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 9

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

อส.พน.ปี 2559 รุ่น10

จัดเมื่อ วันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้เข้าสัมนาจาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. จังหวัดสงขลา
 2. จังหวัดสตูล
 3. จังหวัดปัตตานี
 4. จังหวัดยะลา
 5. จังหวัดนราธิวาส

ประธานเปิดการฝึกอบรม นาย ธวัชชัย พันประสงค์ พลังงานจังหวัดสงขลา
ผู้กล่าวรายงาน นาง ชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน ปี 2559 รุ่นที่ 10

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา