ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพช่างชุมชน การออกรหัสเติมเงิน ไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอน

โครงการรีชาร์จเกาะบูโหลนดอน ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลปำกน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากกำรลงสำรวจพื้นที่ในปี 2559 ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ สสช. กระทรวงพลังงาน พบว่าเกาะบูโหลนไม่มีไฟฟ้าใช้จากสายส่งไฟฟ้าจึงต้องพึ่งพาการใช้เครื่องยนต์เดินเพื่อปั่นไฟฟ้าให้กับครัวเรือน แต่เนื่องจากต้นทุนค่าน้ำมันที่สูง โดยบางครัวเรือนมีค่ำใช้จ่ายกว่า 2000 บำทเพื่อซื้อน้ำมันในการเดินเครื่องปั่นไฟ ทำให้ชุมชนไม่สามารถเดินเครื่องปั่นไฟฟ้ำได้ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่แล้วจะเดินเครื่องตั้งแต่ 18:00-22:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ำสูง ชุมชนบนเกาะบูโหลนดอนจึงขาดแคลนการเข้าถึงไฟฟ้าในช่วงที่อยู่นอกเหนือการเดินเครื่องปั่นไฟฟ้ำ
โครงการรีชำร์จเกาะบูโหลนดอนได้รับกำรสนับสนุนทุนจากสถาทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการ Direct Aid Programme (DAP) และได้มีกิจกรรมพัฒนาการเข้ำถึงไฟฟ้าของเกาะบูโหลนดอนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 ร่วมกับสำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (สสช.) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการระบบพลังงำนทดแทนของตนเองในชุมชน โดยได้จัดตั้งกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกำะบูโหลนดอนขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบชุมชนมารองรับการดำเนินการของโครงการ ได้มีการติดตั้งระบบโซลำร์โฮมจำนวน 15 ระบบในการลงพื้นที่ครั้งที่ 3

ทางโครงกำรรีชาร์จเกาะบูโหลนดอนร่วมกับสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการเข้ำร่วมเดินทำงลงพื้นที่ติดตั้งระบบโซลำร์โฮมและอบรมชุมชนครั้งที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 21-24 ตุลำคม 2563 โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น อบรมช่างชุมชนในการติดตั้งชุดโซลาร์โฮมขนาดกลาง
ติดตามการติดตั้งของช่างชุมชน อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือในการออกรหัสเติมเงิน อบรมช่างชุมชนในการติดตั้งชุดโซลาร์โฮมขนาดใหญ่ Wifi บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน ประชุมกลุ่มพลังงานทดแทน ฯ บ.เกาะบูโหลนดอน

โดยกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกำะบูโหลนดอนมี ผลการดำเนินงานของกลุ่ม ประจำเดือนเดือน 24 ต.ค. – 23 พ.ย. 2563 ดังนี้

รายรับ
– สมาชิกใหม่ติดตั้งระบบเพิ่ม 13 ระบบ แบ่งเป็นแบตเตอรี่ชุดกลาง 12 ระบบ และ ชุดสถานีชาร์จ 1 ระบบ เก็บเงินมัดจำจากสมาชิกใหม่ได้ 8,700 บาท
– สมาชิกเดิม ที่เพิ่มทีวีมีจำนวน 8 เครื่อง เก็บค่ามัดจำทีวีจากสมาชิกเดิม 2,880 บาท
– สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 3,980 บาท
รวมรายรับของกลุ่ม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เท่ากับ 15,560 บาท

รายจ่าย
– ค่าแรงของช่างชุมชนที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมใหม่ทั้งหมด 4,400 บาท
– ค่าติดตั้งจานดาวเทียมสำหรับบ้านที่มีระบบแล้ว 200 บาท
รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เท่ากับ 4,600 บาท

คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม
รายรับ 15,560 – รายจ่าย 4,600 = มีกำไรสะสมอยู่ที่ 10,960 บาท