เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2564 

เครือข่ายพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ. สตูล ถือเป็นนวัตกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานที่ดี ผลงานความร่วมมือระหว่าง สสช.ก.พลังงาน ReCharge GIZ สพจ.สตูล และองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น โดยที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างเดือน มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี ภายใต้ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy) โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการระบบโซลาร์โฮม และรูปแบบการชำระเงินค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือ ระบบ pay-as you-go ที่มีการบริหารโดยกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบูโหลนดอน โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ติดตั้งระบบโซล่าโฮมเพิ่มเติม ประชุมสรุปผลประกอบการประจำปี ปรับปรุงกฏระเบียบ แนวทางการพัฒนากองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนสู่การจัดสวัสดิการชุมชนครบวงจร 

ผลการดำเนินงาน เดือน มี.ค. 2564 ของกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน
บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
รายรับ
– สมาชิกใหม่ 1 รายติดตั้งชุดตู้เย็นเพิ่ม 1 ระบบ
– สมาชิกเก่าติดตั้งแบตขนาดกลางเพิ่ม 2 ระบบ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 40 ราย กระจายอยู่ใน 27 หลังคาเรือน (บางบ้านมี 2-3 ระบบ)
– เก็บค่ามัดจำระบบใหม่ 3,420 บาท
– สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 13,420 บาท
รวมรายรับของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน มี.ค. 2564 เท่ากับ 16,840 บาท
รายจ่าย
– ค่าช่างชุมชนติดตั้งระบบเพิ่ม 3 ระบบ 1,100 บาท
– ค่าตอบแทนเลขาฯ 390 บาท
รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน มี.ค. 2564 เท่ากับ 1,490 บาท
คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม บัญชี 1
รายรับ 16,840 – รายจ่าย 1,490 = 15,350 บาท
ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 เท่ากับ 32,711.9 บาท

 

http://

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : ต้อนรับ นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย 1.สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล 2.องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 3.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน 4.องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge 5. อบต.ปากน้ำ โครงการส่งเสริมโซล่าโฮมชุมชน บ้านเกาะบูโหลนดอน ถือเป็นนวัตกรรมการสานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบ การบริหารจัดการพลังงานที่ดี 

นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน