การขอรับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564

การขอรับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2564

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนพื้นที่ห่างไกล สร้างโอกาสในการแข่งขัน และเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพึ่งพาตนเอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนฯ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ยื่นสมัครเป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN) หน่วยงาน (รอบ 2)ที่เว็บไซต์ ส.กทอ. http://project.enconfund.go.th ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.
2. จัดทำใบสมัครและข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ส่งมายัง สำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ของท่าน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติ และแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ ส.กทอ. http://project.enconfund.go.th

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนโครงการ ? : https://qrgo.page.link/bexqV
ใบสมัคร และเกณฑ์พิจารณา ? : https://qrgo.page.link/jMnQn
รวมแบบเทคโนโลยีพลังงานกลุ่มงานเศรษฐกิจฐานราก (แนะนำ) ? : https://qrgo.page.link/xfgGW