เวทีที่ ๑ การประชุมชี้แจง_กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ : คณะทำหนังสือแจ้งประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบูโหลน/
• สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
• หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา จ.สตูล
• อบต.ละงู
• ผู้ใหญ่บ้านเกาะบูโหลนดอน
• ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนดอน
• องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ReCharge
• องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
• สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เวทีที่ ๑_วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

โดยใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมระดับที่ ๑ คือให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (To Inform) ให้ข้อมูลความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการ รับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษา จากนั้นจะมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือนในชุมชนลงสำรวจพื้นที่และสถานการณ์พลังงานบนเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากเครื่องยนต์ปั่นไฟซึ่งก่อมลภาวะทางอากาศและเสียง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โดยได้ข้อสรุปจากความเห็นจากที่ประชุมว่าการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ควรเป็นระบบโซล่าโฮมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ เนื่องจากดูแลรักษาง่ายและระบบมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งาน (Solar Home System ๑๒ VDC) แบบแยกอิสระแต่ละครัวเรือน โดยงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์แบบให้เปล่าจะได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผ่านผู้รับผิดชอบโครงการคือองค์กร ReCharge แต่จะให้ชุมชนมีการเก็บเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนผ่านในการซ่อมบำรุงและขยายผลโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการใช้พื้นที่ของสำนักอุทยานที่ไม่อนุญาตให้มีการทำโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นการปักเสาลากสายแบบไมโครกริด

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220981526396345/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220981121386220

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220981145346819/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220981141346719/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220979836674103/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10220979611388471/

เวทีที่ ๑_ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ การลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล :

โดยใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมระดับที่ ๑ คณะทำงานมีการจัดเวทีประชุมชี้แจงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ (To Inform) และมีการลงพื้นที่สามารถสรุปความสำคัญของปัญหาการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้านเกาะบูโหลนดอน ดังนี้ ปัจจุบันยามค่ำคืน ชุมชนใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ (kW) จ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประมาณ ๘๐ ครัวเรือน ระหว่างช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๓.๐๐ น. เป็นช่วงเวลา ๕ ชั่วโมงแห่งความสุขของชาวบ้าน มีแสงสว่าง ได้ดูทีวี ใช้พัดลมคลายร้อน บางบ้านได้ใช้เครื่องซักผ้า โดยชุมชนเหมาจ่ายค่าไฟเฉลี่ยประมาณ ๔๕๐-๗๐๐ บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งค่าน้ำแข็งเฉลี่ย เดือนละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท แม้แรงดันไฟฟ้าจะต่ำเพียง ๑๑๐ โวลต์ เนื่องจากสภาพเครื่องยนต์ที่ทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่ต้องการแรงดันกระแสสลับมาตรฐานเกิดการชำรุดเสียหาย

สรุปรูปแบบกระบวนการ (Model) โดยใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมระดับที่ระดับที่ ๒ การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (To Consult)

ข้อสรุปจากเวทีมี ดังนี้ งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์แบบให้เปล่าจะได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Direct Aid Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผ่านผู้รับผิดชอบโครงการคือองค์กร ReCharge การพัฒนากองทุนหมุนเวียน Solar Home System. เกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เป็นอีกแนวทางในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (LiFePo๔) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ๑๒ V ที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย บำรุงรักษาง่าย ใช้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มีการเก็บเงินค่าบำรุงระบบรายเดือนด้วยระบบเติมเงินจ่ายก่อนใช้ (Pay As You Go) เป็นการผ่อนชำระอุปกรณ์ เพื่อให้มีรายได้สำหรับการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สมาชิกตามรอบอายุการใช้งาน เกิดกองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดติดตั้งระบบสาธิตในชุมชนเพื่อการเรียนรู้การใช้งานจริงของระบบ Solar Home System

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10221025635179037/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10221025653939506/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10221025643499245/

https://www.facebook.com/phirat.inphanich/videos/10221025738981632/

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ร่วมลงพื้นที่สร้างความยั่งยืนการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล