เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

              ตามที่ สป.พน. ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระดับสำนัก/กอง) ของ สสช. องค์ประกอบที่ ๑ : การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ ๒๐ ข้อ ๑.๑ ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานตามกฏหมายกฏ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI/Area KPI) ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างการมีสว่นร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล

          ในการนี้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชน (สพพ.) สสช.สป.พน. ได้ดำเนินการสรุปบทเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลและแนวทางการขยายผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ปพน. ได้ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลดังกล่าวแล้ว จึงขอเผยแพร่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขายผลทางเว็บไซต์สำนัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลิก :  ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ 

http://

http://

http://

http://

เอกสารนำเสนอ 21-16 ต.ค. 2564 : https://drive.google.com/file/d/1aPTN32VT76TLwkBCkP8aGT4Zt8OrMk3H/view?usp=sharing

 

http://