แนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพ

ตามที่ *เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไฟฟ้าพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรชุมชนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยหลักการในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย * http://ppp.energy.go.th/เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพล/

๑. หลัก 5 ก. ประกอบด้วย
๑.๑ ก : กลุ่มสมาชิก สมาชิกชาวประมงพื้นบ้านเกาะบูโหลนดอน กลุ่มต้องมีความสามัคคี ปฏิบัติตามกฏกติกาและให้ความร่วมมือกับกรรมการ
๑.๒ ก : กรรมการ จะต้องบริหารงานด้วยหลักการมีส่วนร่วม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ 
๑.๓ : กิจกรรม กลุ่มต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วยระบบโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (PAYGO) 
๑.๔ ก : กติกา กลุ่มต้องมีกฎระเบียบและการประชุมสรุปบทเรียนเป็นประจำเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
๑.๕. ก : กองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการออม จัดสรรสินเชื่อระยะสั้น และจัดสวัสดิการชุมชนครบวงจรแก่สมาชิก

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ประชุมปรับปรุงกฎระเบียบ กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมบ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

๑. เก็บเงินค่าบริการทุก ๆ ๓๐ วัน หรือตรงกับทุกวันที่ ๒๒ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยต้องมาประชุม ๘๐% ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด โดยมีกิจกรรมดังนี้ *ร่วมประชุมประจำเดือน *รับรองรายงานการเงิน *จ่ายค่าบริการ *แล้วรับรหัส PAYGO เพื่อกลับไปเปิดใช้งานระบบที่บ้าน

๒. เก็บเงินรวมกันที่เหรัญญิกกลุ่ม เพื่อออกรหัสเติมเงินและทําบัญชีกลุ่ม โดยมติที่ประชุมรับรองให้เพิ่มหน้าที่รองประธานเป็นฝ่ายตรวจสอบด้วย

๓. ตั้งค่าใช้จ่ายให้ เหรัญญิก และเลขานุการ โดยคิดจากจำนวนระบบที่ใช้งาน × ๑๐ บาท ในส่วนค่าตอบแทนช่างชุมชนติดตั้งระบบ โดยมีค่าแรงดังนี้ – ระบบแบตชุดกลาง ทั้งที่มีหรือไม่มีพัดลมก็ตาม ระบบละ ๓๐๐ บาท -ระบบแบตชุดกลางที่มีทีวี (จะมีหรือไม่มีพัดลมก็ตาม)​ ระบบละ ๔๐๐ บาท -ระบบชุดใหญ่ที่เป็นชุดตู้เย็นและสถานีชาร์จ ระบบละ ๕๐๐ บาท -ค่าเพิ่มทีวีพร้อมจูนจานดาวเทียมสำหรับสมาชิกเดิมที่เอาทีวีเพิ่ม ระบบละ ๑๐๐ บาท

๔. สมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วม จะต้องวางมัดจํา ๓ เดือน ของค่าบริการรายเดือนระบบนั้น ๆ ก่อนถึงจะติดตั้งให้

๕. หากผิดชําระค่าบริการระบบจะทําการตัดการจ่ายไฟฟ้าทันที หากค้างชําระ ๓ เดือน สมาชิกต้องคืนระบบให้กับกลุ่ม และกลุ่มยึดมัดจํา หากต้องการคืนระบบก่อนครบกำหนด ๔๘ เดือน ต้องหาสมาชิกมารับผ่อนชำระระบบต่อ หากหาผู้มาสวมสิทธิแทนไม่ได้ กลุ่มจะไม่คืนเงินมัดจำ

๖. คณะทํางาน มีวาระ ๒ ปี เมื่อครบกําหนดต้องเลือกตั้งใหม่

๗. เปิดบัญชีกลุ่มแบบมีอํานาจลงนาม ๒ ใน ๓ คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก เป็นผู้มีอํานาจลง
นามในการเบิกถอน

๘. ที่ประชุมมีมติให้ตั้งผู้ประสานงานกลุ่มย่อย โดยมีหน้าช่วย ติดตาม ประสานงาน แจ้งให้สมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบให้รับทราบเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มกำหนด
กลุ่ม ๑ แหลมบัสดายา ผู้ประสานงาน คุณรอสินะ (สมาชิก)
กลุ่ม ๒ บ้านกลาง ผู้ประสานงาน คุณรอสนะ (เลขาฯ)
กลุ่ม ๓ ตาหรา ผู้ประสานงาน คุณกศิญา (รองประธาน)

๙. ปรับเวลาเปิด-ปิด wifi สวัสดิการเป็น ๑๐:๐๐-๒๒:๐๐ น. (จากเดิม ๐๘:๐๐-๒๒:๐๐ น.) ปรับจำนวน รหัส Wifi เป็น ๑ รหัสใช้ได้พร้อมกัน ๒ เครื่อง (จากเดิม ๑ รหัสใช้ได้ ๔ เครื่อง) หากสมาชิกหรือคนนอกสมาชิกต้องการรหัส wifi เพิ่ม จะให้ซื้อจากกลุ่มโดยตรง ไม่ให้ซื้อจากสมาชิกกันเอง

๒. หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
๒.๑ หลักนิติธรรม : ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบของราชการ และของกลุ่ม
๒.๒ หลักคุณธรรม : ต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
๒.๓ หลักความโปร่งใส : ต้องมีความโปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
๒.๔ หลักการมีส่วนร่วม : ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๒.๕ หลักความรับผิดชอบ : ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตน
๒.๖ หลักความคุ้มค่า : ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่ากับต้นทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. การจัดสรรผลกำไรของกลุ่ม/องค์กรชุม ประกอบด้วย
๓.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
๓.๒ เงินปันผลแก่สมาชิก 4. สวัสดิการสมาชิก (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)
๓.๓ สาธารณประโยชน์ 6. สมทบกองทุน
๓.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามคณะกรรมการเห็นสมควร