แนวทางการคิดค่าบริหารจัดการระบบโซล่าโฮม แบบเติมเงิน บ้านเกาะบูโหลนดอน

แนวทางการคิดค่าบริหารจัดการระบบ SHS บ้านเกาะบูโหลนดอน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล เดือน พ.ค. 2564

รายรับ
– สมาชิกจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 14,680 บาท
*รวมรายรับของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน พ.ค. 2564 เท่ากับ 14,680 บาท*

รายจ่าย
– ค่าตอบแทนเลขาฯ 420 บาท
*รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชี 1 เดือน พ.ค. 2564 เท่ากับ 420 บาท*

คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม บัญชี 1
*รายรับ 14,680 – รายจ่าย 420, = 14,260 บาท*

*ยอดเงินสะสมรวมในบัญชี 1 ณ 28 พ.ค. 2564 เท่ากับ 58,546.9 บาท*

ในเวลา 4 ปี ประมาณการเงินสะสมที่ 630,000 บาท

ชมคลิป https://www.facebook.com/watch/?v=4115831418456229
กิจกรรมการรับชำระค่าบริการไฟฟ้าจากสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม จากนั้นฝ่ายเลขาและเหรัญญิกจะใช้โทรศัพท์มือถือเข้า mobile app pay as you go เพื่อออกรหัสเติมเงินให้สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบูโหลนดอน
บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go 

บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go

ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

เวทีที่ 1 วันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการ รับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของครัวเรือนในชุมชนติดตั้งระบบสาธิตในชุมชนเพื่อการเรียนรู้การใช้งานจริงของระบบ Solar Home System 

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน ร่วมลงพื้นที่สร้างความยั่งยืนการใช้พลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ จัดกิจกรรมย่อยดังนี้ http://ppp.energy.go.th/โซล่าโฮมเกาะบุโหลนดอน-จ/ 1. ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการ โครงสร้างคณะทำงาน 2. รับสมัครสมาชิก 3. จัดทำระเบียบกลุ่ม 4. ความรู้เชิงเทคนิค โหลด/ชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ การรับประกัน 5. ชี้แจงขนาดของระบบ SHS ของครัวเรือน (S,M,L) และการเก็บเงินผ่านระบบ (Pay As You Go) รายเดือนเข้ากลุ่มเป็นกองทุนหมุนเวียนพลังงานยั่งยืน เพื่อซ่อมบำรุง ขยายผล การใช้พลังงานงานทดแทน 100%

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ 3 วันที่ 22-25 สิงหาคม 2563 สร้างความยั่งยืน : ประชุมกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน ประเด็นประชุม http://ppp.energy.go.th/การสร้างความยังยืนเกาะ-s/ 1. ทบทวนการประชุมเวทีที่ผ่านมา 2. นำเสนอรายชื่อโครงสร้างคณะทำงาน กรรมการ final เปิดตัวคนเก็บเงิน และตัวแทน 3 คนเปิดบัญชีกองทุนพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอน 3. สรุปผลประกอบการสถานีชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมมอบเงินรายได้เข้ากลุ่ม 4. เก็บเงินมัดจำผู้ใช้ระบบ 5. แนวทางการต่อยอดกองทุนพลังงานทดแทนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร วันนี้สามารถจัดตั้งกลุ่มสำเร็จเรียบร้อย ครบองค์ประกอบครับ มีสมาชิกกลุ่มตั้งต้น 11 คน มีชื่อกลุ่ม “พลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน” มีคณะทำงานประกอบด้วย 1.ประธานกลุ่ม 2.รองประธานกลุ่ม 3.เหรัญญิก 4.เลขานุการ 5.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 6.รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ มีกฎระเบียบ​และกิจกรรมคือ 1. เก็บเงินค่าบริการทุกๆ 30 วัน 2. เก็บเงินรวมกันที่เหรัญญิกกลุ่ม เพื่อออกรหัสเติมเงินและทำบัญชีกลุ่มที่สามารถตรวจสอบได้ 3. ตั้งค่าใช้จ่ายให้เหรัญญิก​ 10 บาทต่อระบบ 4. ต้องมัดจำ 3 เดือนก่อนติดตั้ง 5. หากผิดชำระ 3 เดือน สมาชิกต้องคืนระบบให้กับกลุ่ม 6. คณะทำงาน มีวาระ 2 ปีต้องเลือกตั้งใหม่ 7. เปิดบัญชี​กลุ่มแบบมีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก 8. มีการจัดประชุมทุกๆ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์​คือ รายงานผลประกอบการ​ และให้ฝ่ายตรวจสอบนำการตรวจสอบ

การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ 4 วันที่ 21-24 ตุลำคม 2563 ติดตามการใช้งานระบบของสมาชิกกลุ่มแรก อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือในการออกรหัสเติมเงิน อบรมช่างชุมชนในการติดตั้งชุดโซลาร์โฮมขนาดใหญ่ Wifi บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน ประชุมกลุ่มพลังงานทดแทน ฯ บ.เกาะบูโหลนดอน http://ppp.energy.go.th/เครือข่ายพัฒนาไฟฟ้า/ โดยกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกำะบูโหลนดอนมี ผลการดำเนินงานของกลุ่ม ประจำเดือนเดือน 24 ต.ค. – 23 พ.ย. 2563 ดังนี้ รายรับ – สมาชิกใหม่ติดตั้งระบบเพิ่ม 13 ระบบ แบ่งเป็นแบตเตอรี่ชุดกลาง 12 ระบบ และ ชุดสถานีชาร์จ 1 ระบบ เก็บเงินมัดจำจากสมาชิกใหม่ได้ 8,700 บาท – สมาชิกเดิม ที่เพิ่มทีวีมีจำนวน 8 เครื่อง เก็บค่ามัดจำทีวีจากสมาชิกเดิม 2,880 บาท – สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 3,980 บาท รวมรายรับของกลุ่ม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เท่ากับ 15,560 บาท รายจ่าย – ค่าแรงของช่างชุมชนที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมใหม่ทั้งหมด 4,400 บาท – ค่าติดตั้งจานดาวเทียมสำหรับบ้านที่มีระบบแล้ว 200 บาท รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชีเดือนต.ค. 2563 เท่ากับ 4,600 บาท คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม รายรับ 15,560 – รายจ่าย 4,600 = มีกำไรสะสมอยู่ที่ 10,960 บาท

ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพช่างชุมชน การออกรหัสเติมเงิน ไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอน

เวทีที่ 5 วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2563 http://ppp.energy.go.th/ausaid/ 1.ต้อนรับคณะจากสถานฑูตออสเตรเลียผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการ สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน 2.อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นมือถือในการออกรหัสเติมเงิน อบรมช่างชุมชนในการติดตั้งชุดโซลาร์โฮมขนาดใหญ่ระบบตู้แช่แข็ง ระบบ Wifi บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มพลังงานทดแทน ฯ บ.เกาะบูโหลนดอน ระบบ SHS + Lifepo4 ที่ติดตั้งบนเกาะบุโหลนดอนรวมทั้งหมด 26 ครัวเรือน (39 ระบบ) ผ่านระบบเติมเงินแบบ Pay-As-You-Go แบ่งประเภทระบบได้ดังนี้ 1.) ระบบพื้นฐาน 12 VDC ใช้ กับ TV หลอดไฟ พัดลม, PV 50 W+Lifepo4 battery 120 W 2.) ระบบพื้นฐาน+สร้างรายได้ สถานีชาร์จ Power bank, PV 200 W +Lifepo4+Lead acid battery 1 kWh. W + Power bank 10000 mAh. 12 ก้อน 3.) ระบบตู้แช่ 9 คิว ร้านค้าชุมชน PV 800 W +Lifepo4 1.8 kWh. ผลการดำเนินงานของกลุ่ม เดือน พ.ย. 2563 กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล รายรับ – สมาชิกติดตั้งระบบเพิ่ม 11 ระบบ แบ่งเป็นแบตเตอรี่ชุดกลาง 8 ระบบ และ ชุดตู้แช่ 3 ระบบ เก็บเงินมัดจำได้ 16,740 บาท – สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 7,840 บาท *รวมรายรับของกลุ่ม บัญชีเดือนพ.ย. 2563 เท่ากับ 24,580 บาท* รายจ่าย – ค่าแรงของช่างชุมชนที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมใหม่ทั้งหมด 4,200 บาท – ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง 230 บาท *รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชีเดือนพ.ย. 2563 เท่ากับ 4,430 บาท* คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม *รายรับ 24,580 – รายจ่าย 4,430 = 20,150 บาท*

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุนจาก (AusAid)