ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์


“เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการยอมรับการพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ


 1. ส่งเสริม พัฒนาและบริหารการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแบบบูรณาการสำหรับกิจการพลังงานเพื่อสนองต่อนโยบายของประเทศ

 2. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกำหนดนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ

 3. สร้างมาตรฐาน กฎ และระเบียบ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายพลังงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานด้านพลังงาน

 5. ส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์


 1. ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพลังงาน

 2. ประชาชนยอมรับและพึงพอใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายพลังงาน

 3. เกิดระบบการบริหารจัดการพลังงานเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

 4. เกิดการพัฒนาด้านพลังงานระดับชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม

 5. มีความร่วมมือที่ดีในการประสาน สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. มีเครื่องมือช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและการสื่อสารด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ

 7. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับภารกิจ

 8. มีโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย