แนวทางการดำเนินโครงการจัดการพลังงานในชุมชนและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ 

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ 
จากสถานการณ์พลังงานที่มีความผันผวน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านพลังงานพลังงานที่มีสัดส่วนต่อรายได้อยู่ที่ ๑๐ – ๓๐% หนทางหนึ่งประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพการวางแผนพลังงานชุมชน เป็นกลไกลอย่างหนึ่งที่เชื่อมผสานการดำเนินงานเรื่องพลังงานระหว่าง ประชาชน-รัฐ-เอกชน ภายใต้แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการเก็บข้อมูล-วิเคราะห์-สังเคราะห์-หาทางออกร่วมกัน ในการบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่นตนเอง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ ๑๕ ติดต่อกัน มี อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒,๑๘๕ อปท. ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงมาขึ้น รวมทั้งการสร้าง อปท.ต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน การลดการใช้พลังงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/Otop/วิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เปิดรับชุมชนใหม่ ๔ กลุ่มดังนี้ ๑)อปท. บริหารพลังงานครบวงจร ๑๒๐ แห่ง, ๒)โรงเรียนพลังงานชุมชน ๗๐ แห่ง, ๓)ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านพลังงาน จำนวน ๔ แห่ง, ๔)กลุ่มลดใช้พลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สสช. มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมสัมมนากับทีมงานของพลังงานจังหวัดและอาสาสมัครพลังงานชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดังต่อไปนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑” (ภาคกลาง)
๒. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๒” (ภาคอีสาน)
๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๓” (ภาคเหนือ)
๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๔” (ภาคใต้)
๕. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความเข้าใจ ในการดำเนินงานของโครงการในปี ๒๕๖๔ อันจะเป็นการสร้างทิศทางการดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน และสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ พลังงานจังหวัด อาสาสมัครพลังงานชุมชน และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการพลังงาน ระดับชุมชนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
๒.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสำหรับการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
๒.๑.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
๒.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๒.๒.๑ เพื่อยกระดับความรู้ของช่างพลังงานชุมชนในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน
๒.๒.๒ เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายของช่องทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน
๒.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
๒.๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะและการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานของศูนย์เรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
๒.๓.๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาและหัวข้อวิชาการ
๓.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
– ข้อค้นพบของ ค.ต.ป.พน. จากการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ของหน่วยงานในสังกัด พน.
– ภาพรวมการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๔ และ เสียงสะท้อนจากผู้ตรวจราชการ ปี 2563
– การขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับจังหวัด
– การดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน ของโครงการ EUI ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
– ระดมสมอง แนวทางการขับเคลื่อนพลังงานชุมชน ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
– ปาฐกถา “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
๓.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
– หลักการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพเตาชีวมวล
– หลักการออกแบบและการดูแลระบบ โซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือน
– ปัจจัยการอบแห้งและการตรวจสอบคุณภาพระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
– ตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
๓.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
– ภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปี ๒๕๖๔
– บทบาท สพจ. ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน
– แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง สพจ. ศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายในพื้นที่
– เครื่องมือวิเคราะห์การใช้พลังงานและการจัดการพลังงานในศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน
– KPI และการเก็บหลักฐาน การดำเนินการกิจกรรม การจัดทำรายงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดส่งส่วนกลาง
– สรุปภาพรวมการดำเนินงานกิจกรรม
๔. วิธีการ
– การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
– ทดลองทำแบบฝึกหัด / ลงมือปฏิบัติการ
– แบ่งกลุ่มระดมความเห็น การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
– จำลองสถานการณ์สมมุติ
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังงานชุมชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ ๑ – ๔
๕.๑.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๕.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผู้ผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน”
๕.๒.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/อาสาสมัครพลังงานชุมชน/ผู้ประกอบการรายย่อยในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน/ช่างพลังงานชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๕.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
๕.๓.๑ ข้าราชการ/พนักงานราชการ/จ้างเหมาบริการ/อาสาสมัครพลังงานชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
๖. ระยะเวลา
ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายชื่อพื้นที่โครงการพลังงานชุมชนทั่วประเทศปี 2549-2564

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน(ระดับตำบล)และวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านการแปลงนโยบายกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการพึ่งพาตนเองทางพลังงานสู่การปฏิบัติผ่านโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสำนักงานพลังงาน จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม รายชื่อชุมชนปี 2549-2562 : http://

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญ คือ (ดูรายชื่อชุมชนเพิ่มเติมด้านล่างของเพจ)
1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการนำ
องค์ความรู้ด้านพลังงานไปใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานตามศักยภาพของพื้นที่และความเหมาะสมของชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน นำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน 

โดยทิศทางพลังงานชุมชน จะมุ่งเน้นดำเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จะร่วมกันขับเคลื่อนพลังงานชุมชนใน 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี  โดยจะมีการศึกษาการใช้พลังงาน ศึกษาศักยภาพความเหมาะสมในส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ที่จะช่วยเสริมพลังและลดต้นทุนทางด้านพลังงานกับชุมชนนั้น รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานกับประชาชนในพื้นที่
  2. โรงเรียนพลังงานชุมชน  จะมีการจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานและ แผนพลังงานในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกรั้วโรงเรียน
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยกระทรวงพลังงานคาดหวังว่า การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆทั้งหมดจะทำให้เกิดการพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน กลุ่มเยาวชนนักวางแผนพลังงาน เกิดต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เกิดชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนพึ่งตนเอง โรงเรียนพลังงานชุมชนต้นแบบ เพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เชื่อมโยงโครงการพลังงานยั่งยืนกับแหล่งทุนสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการโดยประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจรทางด้าน บุคลากร ทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านพลังงานของประเทศสืบไป

รายชื่อชุมชนปี 2549-2562 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2559 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2560 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2561 : http://

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2563 

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ปี 2564 http://

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

     

ประชาสัมพันธ์_สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 ดังนี้ 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://urlth.me/X6Y82  
ส่งใบสมัครที่สำนักงานพลังงานจังหวัดใกล้บ้านท่าน ลิงค์ประสานงาน : https://drive.google.com/file/d/0ByH1hvoyB1CxeEQ0eDZUWnN3aXc/view

1. อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี

1.1 เป็น อปท. ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 อปท.
1.3 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดย ปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ ปรับทัศนคติด้านพลังงาน และนำไปสู่การสร้างแผนพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน ไม่เกิน 100,000 บาท

2. โรงเรียนพลังงานชุมชน
2.1 เป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดรัฐบาล/ท้องถิ่น
2.2 รับสมัครทั่วประเทศ 120 แห่ง
2.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับโครงการฯ ที่จัดโดยกระทรวงพลังงาน ในปี 2562 – 2563
2.4 สามารถเข้าร่วมโครงการ 2 ปี (2564 – 2565) โดยปี 2564 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียน จัดตั้งคณะทำงานของโครงการ จัดทำแผนพลังงานในโรงเรียน และปี 2565 สนับสนุนงบอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานในโรงเรียน ไม่เกิน 42,500 บาท

3. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 3 x 4 เมตร
3.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
3.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น วิสาหกิจชุมชน, OTOP
3.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
3.4 โรงอบราคา 130,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% ไม่เกิน 91,000 บาท กลุ่มเป็นผู้ว่าจ้างและออกค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้น ทำพื้นคอนกรีตและชั้นวาง 30% ประมาณ 39,000 บาท
3.5 พื้นที่ก่อสร้างโรงอบต้องมีเอกสารสิทธิ์โฉนด หรือ นส.3 และเจ้าของที่ดินลงนามยินยอมให้ใช้ที่ดินไม่ต่ำกว่า 15 ปี

4. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2 x 2 เมตร
4.1 รับสมัครทั่วประเทศ 50 กลุ่ม
4.2 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
4.3 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน จากการอบ ตากแห้ง
4.4 ตู้อบราคา22,000 บาท โครงการอุดหนุน 70% เป็นเงิน 15,400 บาท กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30% เป็นเงิน 6,600 บาท

5. เตาชีวมวล
5.1 รับสมัครทั่วประเทศ 30 กลุ่ม
5.2 โครงการอุดหนุน 70% (ขึ้นอยู่กับขนาดเตา) กลุ่มออกค่าใช้จ่าย 30%
5.3 เป็นกลุ่มที่หน่วยงานราชการรับรอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, OTOP
5.4 แปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการต้ม นึ่ง ทอด ตุ๋น

6. ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม

ภาพตัวอย่าง ระบบผลิตไบโอแก๊สแบบเครือข่าย ขนาดบ่อหมัก 200 ลบ.ม. รับสมัครทั่วประเทศ 1 กลุ่ม