คณะนักศึกษา ป.โท จาก European Union (EU) นำเสนอผลโครงการ “เกาะจิก รีชาร์จ”

1/2/2562 
นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ป.โท ภายใต้หลักสูตร MSc.SELECT ของ Innoenergy ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัยของ European Union (EU) โดยมีคุณ ธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการ นำเสนอความก้าวหน้า การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี (Koh Jik ReCharge) และแผนการติดตั้งระบบ Smart Meter ที่โครงการเกาะจิกรีชาร์จได้รับทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัคราชฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยภายใต้โครงการ Direct Aid Program (DAP) จำนวน 649,988 บาท โดยมีสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว…
ในครั้งนี้ คุณ ธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าโครงการนำเสนอเรื่องของ clean energy microgrid และ energy data จากโปรเจ็ค “Koh Jik ReCharge” โดยการนำระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ และสมาร์ตมิเตอร์มาผสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ microgrid ของชุมชนเกาะจิก ซึ่งทำให้เข้าถึงข้อมูลพลังงานของเกาะในเชิงลึก โดยมีทีม Innoenergy ผู้ที่พัฒนาโครงการ และเป็นองค์กรเคลื่อนพลังงานที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก European Institute of Innovative and Technology (EIT) จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสิ่งที่เรียนรู้จาก data ที่พวกเขาเก็บมาตลอดหกเดือนที่ผ่านมา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการได้ที่ https://www.kohjikrecharge.com/
https://www.facebook.com/KohJiKReCharge/
https://www.facebook.com/phirat.inphanich/posts/10216322215556486

01_Successful Governance of Mini-grids :  http://