กระทรวงพลังงาน ขับเคลื่อนโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) 
ขับเคลื่อน โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย
เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการทำงานร่วมกันเป้าหมาย ให้เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชนที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมองเครือข่ายพลังงานชุมชนภาคประชาชน และได้รูปแบบการทำงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย กลไกภาคประชาชน เช่น อส.พน. กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายนักวิชาการพลังงานชุมชน เครือข่ายหน่วยงานรัฐ อปท. (อบต./อบจ./เทศบาล) และแกนนำชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีบทบาทในการผลักดันงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำร่อง 20 จังหวัดครอบคลุม 4 ภาค โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน ด้วยการค้นหาเพื่อน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง
และหลักสูตรประจำศูนย์ ค้นหาต้นแบบ 40 ต้นแบบ ส่งต่อ วามรู้สู่เพื่อนบ้าน 800 คน สร้างนักส่งเสริม/สื่อสารพลังงานชุมชน 160 คน ขยายผล 8,000 ครัวเรือน ลดพลังงานลง 20 % สร้างกิจกรรมในการพัฒนาโครงการร่วมกัน เพื่อให้เกิดกิจกรรมและงานในพื้นที่ อย่างน้อย สพจ.ละ 1 ร่างโครงการ ผ่านการพัฒนาและแนะนำโครงการในเวทีสัมมนาฯ และสามารถบูรณาการงานพลังงานกับโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ เครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน เครือข่ายธนาคารต้นไม้ นาแปลงใหญ่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการทำงานเครือข่ายพลังงานชุมชน ภาคประชาชน ปี 2562 ด้วยการสร้างคณะทำงานพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 4 ภาค (โซนจังหวัด ปี 2562) สร้างคณะกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ปี 2562 สร้างเวทีให้หารือและระดมความคิดเห็นในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของ สพจ.และเครือข่าย ในเกิดการทำงานร่วมกันกับองค์กรอื่นๆในพื้นที่ อย่างน้อย สพจ.ละ 1 องค์กร

เป้าหมาย ให้เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สพจ.และเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน โดยเข้าใจธรรมชาติของเครือข่ายภาคประชาชน ว่าเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ได้ และเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยงานรัฐ ที่มีกฎระเบียบและเงื่อนไข ให้ปฏิบัติตาม

ลิงค์อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง :