โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด”
การส่งมอบแบตเตอรี่ ภายใต้โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ เรือประมงพลังงานสะอาด” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ บริษัท Wisetek solutions (Thailand) Ltd. การนิคมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge และประชาชนชาวเกาะจิก ม.1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยโซ่ล่าเซลล์ ลดค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่สำหรับสต๊าร์ทเครื่องยนต์และเครื่องปั๊มน้ำ 12 V ที่ซึมเข้าเรือประมง
2.)เพื่อส่งเสริมการนำขยะอิเล็คทรอนิกส์แบตเตอรี่มาใช้ซ้ำ (Reuse) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนส่งกลับไปบริหารจัดการ (Recycling) ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสูง (R2)
ผลประโยชน์​
คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่ เรือประมงจำนวน 30 ลำๆละ 4,000-5,000 บาทต่อปี รวม 150,000 บาทต่อปี

ผู้ใหญ่บ้านเกาะจิกกล่าวถึงต้นทุนการใช้พลังงานสำหรับเรือประมง 
 

โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ชุมชนบ้านเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยให้ชุมชนชาวประมงยืมแบตเตอรี่มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนแจ้งทางบริษัทให้มาจัดเก็บ เพื่อนำไป Recycle อย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน Responsible Recycling (R2) เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ซึ่งทางบริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีกระบวนการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีในระบบสำรองข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชน ก่อนนำไปแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ Recycle และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความรู้ชุมชน ด้านการจัดการร่วมกับทางบริษัทฯอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่เป้าหมายยืมแบตเตอรี่มาใช้ซ้ำ (Reuse)กับระบบโซล่าเซลในครัวเรือน เรือประมง ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนแจ้งทางบริษัทให้มาจัดเก็บเพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน Responsible Recycling(R2)เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความรู้ชุมชนด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ ผ่านการสนับสนุนของบริษัท Wisetek Thailand ที่ดำเนินกิจตามมาตรฐาน R2 ผ่านโครงการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน “Wisetek’s EARTH Recycling Program” ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้บริการติดตามดูแลและรายงานทุกขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิล และมีความโปร่งใส
2. ไม่จำหน่ายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน R2
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคและให้บุคคลที่สามที่เป็นอิสระในการประเมินและรับรอง
4. ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนที่ทำงานในกระบวนการรีไซเคิลที่รับผิดชอบโดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
5. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ**อนุสัญญาบาเซิล, ระเบียบยุโรป ***WEEE ที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศปลายทาง
6. การดำเนินการรีไซเคิลที่รับผิดชอบได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 และมาตรฐาน Responsible Recycling (R2)
7. ปฏิบัติตามนโยบายหลัก คือ ****Zero Landfill เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า“ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ยกตัวอย่างโครงการ แบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โดยให้ชุมชนชาวประมงยืมแบตเตอรี่มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนแจ้งทางบริษัทให้มาจัดเก็บ เพื่อนำไป Recycle อย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน Responsible Recycling (R2) เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ซึ่งทางบริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีกระบวนการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน และมีแบตเตอรี่มือสองสภาพดีในระบบสำรองข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) กับระบบโซล่าเซลชุมชน ก่อนนำไปแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ Recycle และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้ความรู้ชุมชน ด้านการจัดการร่วมกับทางบริษัทฯอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ชุมชนบ้านเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เข้าร่วมโครงการ
 

วิทยากร คุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ บ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับช่างชุมชนบ้านเกาะจิก เรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาแบตเตอรี่ที่ถูกต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด