โซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน กับการสร้างศักยภาพและทักษะชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล

โซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go) กับการสร้างศักยภาพและทักษะชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล

โดย นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กศร.สป.พน.

กรณีศึกษา*กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการจัดหาพลังงานขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันของสมาชิกในชุมชนแม้สถานะทางการเงินจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับทั้งผู้บริโภคและเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสในครัวเรือนได้อย่างมาก พลังงานแสงอาทิตย์จากการบริหารจัดการผ่าน*กลุ่มภายในชุมชน ช่วยให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดร้านขายปลีก หรือแปรรูปจากชั่วโมงการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นประมาณ 70% (5 ชม.เป็น 18 ชม.(24 ชม.หากใช้เป็นแสงสว่างเพียงอย่างเดียว))หรือเพิ่มขึ้น 13 ชม.ต่อวัน และในราคาที่ถูกลง จากจากเดิม ค่าพลังงานชั่วโมงละ 2.7บาท ลดลงเหลือ ชั่วโมงละ 0.7-0.5 บาท ช่วงเวลาการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้หมายความว่าผู้ใช้มีตัวเลือกในการใช้วันของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เวลากับงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงมากขึ้น แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันต่อสัปดาห์ในการเดินทางไปซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ซื้อน้ำมัน ซื้อน้ำแข็ง หรือต้องออกจากตลาดก่อนเวลา สามารถทำกิจกรรมงานที่บ้านที่ต้องการแสงสว่าง เช่น ทำการบ้าน ทำสินค้าเพื่อจำหน่ายในวันรุ่งขึ้น หรือ ติดตามข่าวสาร ส่งเสริมให้สมาชิกผู้ใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นในแต่ละวัน  http://ppp.energy.go.th/บทเรียน-1-ปี-สำหรับการดำเ/ โมเดล ‘Paygo’ ที่ใช้โดยชุมชนเกาะบุโหลนดอน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย http://ppp.energy.go.th/บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชน/

บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go

ดำเนินการโดยคณะทำงาน ช่างชุมชนในพื้นที่ติดตั้งระบบ มีการฝึกอบรมสมาชิกผู้ใช้ และให้การสนับสนุนหลังการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางทีมงานนักพัฒนาจากเครือข่ายความร่วมมือ http://ppp.energy.go.th/เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพล/ ได้พัฒนาหลักสูตร ‘Train the Trainer’ เพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการในการบริหารจัดการ http://ppp.energy.go.th/แนวทางการคิดค่าบริหารจ/ จากนั้นจึงฝึกอบรมสมาชิกผู้ใช้ การฝึกอบรมจะครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริหารจัดการและการใช้ระบบ ตั้งแต่การฝึกอบรมการขายและการติดตั้งทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดการลูกค้าและการสนับสนุนหลังการขาย เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง : https://energy-access.gnesd.org/projects/50-paygo-solar-home-systems-to-rural-off-grid-communities-in-sub-saharan-africa.html