แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกาะและพื้นที่ห่างไกล

ข้อมูลสรุป_การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ข้อมูลการพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะ_GIZ_

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2021/01/208714_นำเสนอข้อมูลเกาะโหลน_สพจ.-ภูเก็ต.pdf

http://ppp.energy.go.th/wp-content/uploads/2021/01/GIZ_powerpoint_TH__1.pdf