ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.)

ชั้น 11 อาคาร B ศูนย์ Energy Complex
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ : 0 2140 6325
โทรสาร : 0 2140 6328