กศร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์)การพัฒนาโครงการ (Energy Mobile Unit)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) “การพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

เปิดการสัมมนาโดย ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน นายพีระพงษ์ บุญแสง โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2563 ณ ปัจจุบัน เวทีระดมความคิดเห็น “พิจารณาข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2565 -ข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอแนวความคิด และร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน Energy Mobile Unit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน