GIZ ลงพื้นที่จังหวัดนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับเก็บข้อมูล(MRV) โครงการพลังงานขนาดเล็ก

GIZ ลงพื้นที่จังหวัดนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการด้านพลังงานภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP-Energy) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจวัด (Monitoring) การรายงาน (Reporting) และการทวนสอบ (Verification) สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย”

โดยโครงการดังกล่าวจะมีการพัฒนาระบบการตรวจวัด (Monitoring) การรายงาน (Reporting) และการทวนสอบ (Verification) สำหรับโครงการ พลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย” ขึ้นเพื่อจัดทำแนวทางและคู่มือสำหรับการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการพลังงานขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็กของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติมที่ : http://ppp.energy.go.th/พลังงานร่วม-giz-mrv/

โดยมีการลงพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดตามแนวทางการใช้ระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก
จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พ.ค. และจังหวัดชัยภูมิ 22-24 พ.ค. 2562
คณะทำงานโครงการร่วมกับอาสามัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ในพื้นที่ได้ทำการการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดข้อมูล ในพื้นที่โครงการ ทดลองเก็บข้อมูลจริง รวมทั้งการส่งกลับข้อมูลโดยชุมชนที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี เช่นเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,บ่อหมักก๊าสชีวภาพ และเตาเศรษฐกิจ
รวมข้อมูล ความเป็นมา แนวทางปฏิบัคิ โครงการ MRV ระดับชุมชน 3 ตอน
MRV #1 : กระทรวงพลังงานร่วมกับ GIZ ขับเคลื่อนโครงการ MRV ระดับชุมชน http://ppp.energy.go.th/พลังงานร่วม-giz-mrv1/
MRV #2 : GIZ ลงพื้นที่ร่วมกับพลังงานจังหวัดนำร่องโครงการ MRV ยึดหลัก “ง่าย ปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” http://ppp.energy.go.th/giz-สพจ-mrv/
MRV #3 : GIZ ลงพื้นที่จังหวัดนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับเก็บข้อมูล (MRV) โครงการพลังงานขนาดเล็ก http://ppp.energy.go.th/giz-mrv/
รายงานสรุปผลการเก็บข้อมูลโครงการพลังงานขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร : http:// 
เอกสาร “แนวทางการใช้ระบบ MRV สำหรับโครงการพลังงานขนาดเล็ก” คลิ๊ก! http://