PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

สรุปแบบประเมินเว็บไซต์-สสช.-final-2564. :

PMQA3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจเวปไซต์สสช : 

ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน